وزیر خارجه : آمریکا باید نشان دهد که در بازگشت به برجام جدی است
۰۲:۱۹