اشتباهات لفظی آقای رئیس جمهور همچنان ادامه دارد
۰۰:۱۵