سروش رفیعی با قیچی‌ برگردان ، لیگ را استارت زد
۰۰:۲۸