برخورد مردم با اخلال چند نفر در نظم زیارت روضه منوره رضوی
۰۰:۵۹