آقای گزارشگر ! تموم شد ؟ خیلی تاثیرگذار بود !
۰۰:۳۳