جمله عجیب و خیابانی‌ طور میثاقی در فوتبال برتر
۰۰:۰۹