شادی عجیب و خطرناک یک دختر لبنانی به خاطر رسیدن محموله سوخت
۰۰:۱۷