خوشحالی لبنانی‌ ها از تانکر‌ های سوخت ارسالی ایران
۰۰:۱۳