لوازم خانه را می‌فروشند ، یا از فشار اقتصادی یا برای مهاجرت
۰۳:۳۱