عبور افغانستانی‌ ها از کوه برای ورود به ایران
۰۰:۴۲