بوسه ای که در هیاهوی مسابقه کیمیا و ناهید گم شد
۰۰:۲۶