فیروز کریمی: چه کسی جوابگوی بیرون‌روی من است؟
۰۰:۴۸