اخراج علیرضا منصوریان در دیدار آلومینیوم - تراکتور
۰۰:۳۰