دستورات کرونایی رئیسی : مصونیت مردم قبل از پاییز و زمستان
۰۲:۳۸