از رویا تا واقعیت ؛ نخستین پرواز بین شهری خودروی پرنده
۰۲:۵۹