سختی کار در گرمای طاقت‌ فرسا از زبان یک کارگر
۰۰:۳۷