علی پروین ، مردم را به شرکت در انتخابات دعوت کرد
۰۰:۲۲