انتشار سوالات مرتضی حیدری قبل از آغاز مناظره
۰۱:۰۷