تاریخ‌ سازی دختر وزنه‌ بردار ایران در قهرمانی جهان
۰۰:۲۷