یک نماینده : حاصل ‎انتخابات پرشور، انتخاب نادرست است
۰۰:۴۲