استخدام مشاور جنگ روانی در انتخابات با حقوق مکفی !
۰۱:۰۰