دورانداختن واکسن کرونا توسط یک کاندیدای انتخابات !
۰۱:۴۱