حمله چوب برها به خبرنگاران در «والیسرای شفت»
۰۳:۱۱