ورود اتوبوس تیم سپاهان به استادیم در میان استقبال گسترده هواداران
۰۰:۳۸