نخستین دوز واکسن کرونا به استاد «‎گلپا» تزریق شد
۰۰:۱۲