آواز خوانی‌ استاد آهنین جان در بیمارستان برای پرستاران
۰۰:۲۶