یبرون کردن یک شاعر از بیمارستان به خاطر فقر ؟!
۰۰:۳۷