لحظه بیهوش شدن مهمان برنامه در پخش زنده شبکه ورزش
۰۰:۱۸