لغو طرح ترافیک در تهران تا پایان هفته آینده تمدید شده است
۰۱:۱۵