چین کرونا را شکست داد ، تماشاگران به فوتبال برگشتند !
۰۰:۳۲