تماس دردناک یک کودک با اورژانس برای نجات برادرش
۰۰:۴۶