لحظه ورود مشاور آقای شهردار کرمانشاه خبرساز شد
۰۰:۱۲