نزدیکان خدمه پرواز ۷۵۲ یاد آنها را گرامی داشتند
۰۰:۵۸