کنایه سیاسیِ گزارشگر بوشهر به حذف شاهین و پارس
۰۰:۵۶