تهاجم جنگنده به هواپیمای مسافربری ایرانی در آسمان لبنان
۰۲:۲۹