تکذیب وجود مواد رادیو اکتیو در محل انفجار کلینیک
۰۳:۰۹