خودكشى ناموفق يك كارگر بر روی چاه نفت امیدیه
۰۰:۱۴