تجمع عجیب؛ با رومینا می‌خواهند اسلام را بزنند
۰۰:۲۲