یک کشاورز: بچه‌ هایم گفتند مرغ بخر اما نمی‌توانم!
۰۲:۰۶