انتقاد از کم بودن حقوق ۱۴ میلیون شهردار رشت!
۰۱:۲۴