لحظه سقوط به ریل مترو، چند ثانیه پیش از ورود قطار
۰۰:۴۴