بحث رییس جمهور و دادستان کل کشور درباره مکان برگزاری ستاد مبارزه با کرونا
۰۱:۴۷