تسلی و سلام، شعری از اخوان ثالث برای دکتر مصدق
۰۵:۱۵