آن‌چه شش سال اسارت در مورد ترس و ایمان به من آموخت
۱۹:۳۴