۲۶۰۰ سال تاریخ در یک شئ — منشور کوروش (۲۰۱۲)
۱۹:۲۶