اسپات، رباتی که می‌تواند بدود، لی لی کند و درها را باز کند
۱۴:۲۶