وضعیت ساختمان های مسکن مهر تخریب شده در زلزله سرپل ذهاب
۰۱:۱۷