روایت یکی از ساکنین مسکن مهر که در زلزله خانواده خود را...
۰۰:۴۱