رشیدپور: آقای نجفی، شما حداقل مردم را از رای به تغییر...
۰۱:۴۷