مراحل پایانی اطفای حریق ظرف 3-4 ساعت به پایان خواهد رسید
۰۱:۴۷